POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych oraz inspektor ochrony danych

Administratorem Twoich danych osobowych w ramach udzielonych zgód jest TLNC GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ul. Mokotowskiej 1 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000553288, posiadająca numer NIP: 948-260-34-62 (dalej "Administrator"). Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W zakresie uzyskanych od Ciebie zgód dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody (w celu wykonania umowy oraz ewentualnie przesłania oferty na zawarcie umowy). W niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które wynikają realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa.

3. Informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

 1. podmiotom współpracujących z Administratorem w realizacji usług na rzecz klientów, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, 
 2. podmiotom współpracujących z Administratorem w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora,
 3. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

4. Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2 powyżej, tj. przez okres do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń.

5. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujące dla Ciebie istotne skutki

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:

 1. składając wniosek w siedzibie Administratora,
 2. przesyłając wniosek pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany w pkt. 11 poniżej,
 3. przesyłając wniosek drogą mailową na adres Administratora wskazany w pkt 11 poniżej.

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona między innymi od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dnia wycofania zgody. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

10. Pytania, Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Ci uprawnień, proszę o kontakt: email: [email protected]