REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TAISJALAUDY.ORG

(„Serwis”)

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1030, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 r. poz. 827).

§1. Postanowienia ogólne

Właścicielem i administratorem Serwisu jest TLnC Global Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ul. Mokotowskiej 1 (zwana dalej „TLnC Global”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000553288, posiadająca numer NIP: 948-260-34-62 oraz spółka TLnC Global Ltd z siedzibą w Auckland, Nowa Zelandia. 
Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu jak i przed dokonaniem zakupów w Serwisie są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług lub zakup oferowanych w Serwisie towarów oznacza akceptację postanowień regulaminu oraz polityki prywatności.

§2. Zasady dokonywania zakupów w Serwisie

Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie zakupu:
programów coachingowych i szkoleń stacjonarnych, („Programy stacjonarne”);
programów coachingowych i szkoleń on-line („Programy on-line”, Programy stacjonarne i Programy on-line zwane są dalej łącznie „Programami”);
gadżetów firmowych oraz publikacji („Towary”).
Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto. Użytkownika wiąże cena obowiązująca w chwili dokonania zakupów, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
Zamówienie jest realizowana po dokonaniu płatności. Honorowanymi przez TLnC Global formami płatności są:
a) kartą kredytową lub debetową online;

b) Pay Pal;

c) przelewu z konta bankowego;

d) przelewu internetowego.

Użytkownik, który jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien podać dane niezbędne do jej wystawienia. Użytkownik akceptuje fakt, że faktura VAT zostanie przesłana mu drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Fakturę VAT wysłaną w ww. formie uważa się za doręczoną skutecznie z chwilą wprowadzenia tej wiadomości do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jej treścią
W przypadku, gdy Serwis przewiduje niższą cenę Programu pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w Programu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez TLnC Global.
Promocje organizowane przez TLnC Global, rabaty oraz inne okazje, nie mogą być łączone.
Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili złożenia zamówienia i opłacenia go przez użytkownika. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest przesyłane przez TLnC Global niezwłocznie na wskazany przez użytkownika adres mailowy.
W przypadku zakupu przez użytkownika Programu stacjonarnego, TLnC niezwłocznie skontaktuje się z użytkownikiem w celu umówienia terminu tego Programu stacjonarnego.
W przypadku zakupu przez użytkownika Programu on-line, TLnC prześle użytkownikowi na podany adres e-mail (w zależności od wybranego Programu) potwierdzenie wpisania na listę uczestników Programu on-line lub link dostępowy do Programu on-line.
Z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, w przypadku zakupu przez użytkownika Towaru, przesyłka dostarczana jest na adres użytkownika wskazany w formularzu zamówienia, według wyboru klienta:
Za pośrednictwem firmy kurierskiej;
Za pośrednictwem poczty polskiej;
Do wybranego paczkomatu;
Odbiór osobisty w siedzibie TLnC Global;
W przypadku zakupu przez użytkownika Towaru w formie e-booka, e-book zostanie przesłany przez TLnC niezwłocznie na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
Z wyłącznieniem e-booków, koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki promocji stanowią inaczej. TLnC Global zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych w Serwisie. Koszty dostawy w zamówieniu złożonym przez klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla klienta wiążące.
Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w ramach formularza zamówienia.
Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych do sprzedaży towarów lub usług, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§3 Zasady uczestnictwa w Programach

Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Programów w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw osób trzecich. W przypadku udostępnienia przez TLnC opcji czatu, użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania kultury wypowiedzi.
Poprzez udział w Programach uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy Program. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). TLnC Global nie gwarantuje uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Programu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami osoby prowadzącej.
Osoby biorące udział w Programach oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących.
TLnC Global (Taisja Laudy) nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i współpracowników firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
Uczestnicy Programów oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
Osoby decydujące się na uczestnictwo w Programach, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty TLnC Global (Taisja Laudy & Co).
Uczestnicy, którzy ukończyli lat 10, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w Programach dostosowanych do ich grupy wiekowej, organizowanych przez TLnC Global, wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
Osoby uczestniczące w Programach wyrażają zgodę na przygotowanie w ich imieniu dostępu do badania ClifonStrengths® Instytutu Gallupa oraz wykorzystanie jego wyniku do opracowania odpowiedniego raportu.
Osoby uczestniczące w Programach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyników badania w celu prowadzenia zapisu danych statystycznych przez TLnC Global.
TLnC Global opiera swoje Programy na autorskich formułach, a także wykorzystuje narzędzia oraz know-how Instytutu Gallupa. TLnC Global (Taisja Laudy) oświadcza, że jest Certyfikowany Trenerem Instytutu GALLUPa, ale nie jest oficjalnym przedstawicielem Instytutu Gallupa.
TLnC Global i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie Programu bądź rezygnację z dalszego realizowania Programu (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w Programie; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości Programu i czasu, w którym uczestnik brał w nim udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas realizacji Programu i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg Programu i oddziałuje negatywnie na proces realizacji usługi dla pozostałych uczestników.

§4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu, użytkownicy powinni dysponować:
a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b) przeglądarką obsługującą pliki cookies;

c) adresem poczty elektronicznej;

W celu korzystania z Programów on-line, użytkownik powinien dysponować dodatkowo:
[•] W przypadku zakupu Towaru w formie e-booka, użytkownik powinien dysponować urządzeniem umożliwiającym odczyt formatu PDF. W przypadku udostępnienia e-booków w innej formie, informacja zostanie zamieszczona w Serwisie.
W przypadku niespełniania przez urządzenie użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, Serwis lub Program on-line lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji
o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

§5 Odpowiedzialność TLnC i reklamacje

TLnC Global nie ponosi odpowiedzialności za: (i) błędne podanie adresu e-mail służącego do zgłoszenia w wybranym Programie on-line, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału; (ii) nieprawidłowe działanie urządzeń uczestników bądź niespełnienie warunków technicznych, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie on-line; (iii) zdarzenia spowodowane siłą wyższą; (iv) utracone korzyści; (v) przekazanie przez uczestnika linku dostępu do Programu on-line osobom trzecim (jest to działania zakazane i niedozwolone).
TLnC Global nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji użytkownika, powstałe wskutek przekazania przez użytkownika błędnych danych.
Jeżeli Program nie zostanie zrealizowane z winy TLnC Global, TLnC zobowiązane jest do zwrotu uiszczonej ceny na zasadach określonych w ustępie 4 niniejszego regulaminu.
Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że uczestnik nie może wziąć udziału w Programie – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego programu coachingowego lub Programu, a także przenieść na inny program coachingowy bądź Program organizowane przez TLnC Global, chyba że uczestnik odwołuje swój udział na mniej niż 48 h przed zaplanowanym udziałem w Programie. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
TLnC Global zastrzega sobie prawo do odwołania Programu z przyczyn od niej niezależnych, polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała przeprowadzić Program, rezygnacji osoby przeprowadzającej Program w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miała mieć miejsce realizacja usługi, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miała mieć miejsce realizacja usługi (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego Programu w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inny Program organizowany przez TLnC Global, na zakup innych Towarów w Serwisie lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
Zwrot należności uiszczonych na rzecz TLnC Global następuje po otrzymaniu przez TLnC Global podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
W przypadku, gdy użytkownik uważa, że sposób realizacji Programu lub zakupiony Towar nie są zgodne z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania Programu lub Towaru, ma on prawo do złożenia reklamacji.
Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: [email protected] w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji Programu lub otrzymania Towaru.
Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane Programu lub Towar, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do Programu lub Towaru
W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego Towaru przez klienta do TLnC Global ponosi TLnC Global. Bardzo prosimy o skontaktowanie się z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki. Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§6. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w ciągu 14 dni od daty odbioru Towaru lub od dnia zawarcia umowy dotyczącej Programu, klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy TLnC Global lub adres e-mail [email protected];
Za konsumenta uważa się użytkownika, który jest osobą fizyczną zawierającą z TLnC Global umowę w celach niezwiązanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi 1 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany Towar prosimy odesłać rzeczy na adres pocztowy TLnC Global. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy – nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. TLnC Global zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymaniu Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów dostawy, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego w Serwisie najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (dot. Programów);

b) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (dot. Towarów w formie e-booków).

§7. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;
bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

§8. Prawa własności intelektualnej i prawa do wizerunku

Uczestnicy wszystkich Programów oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie.
Wszystkie materiały programowe stanowią własność intelektualną TLnC Global (Taisja Laudy), są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego.
Materiały programowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w Programach.

TLnC Global zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez TLnC Programami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
Uczestnicy wszystkich Programów lub współorganizowanych przez TLnC Global oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video z Programów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

TLnC Global będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania i prowadzenia Programów.

§9 Ochrona Praw Autorskich i Własności Intelektualnej

Uczestnik zobowiązuje się do pełnego poszanowania praw autorskich i własności intelektualnej TLnC Global (Taisji Laudy & Co), w tym do wymieniania autora przy korzystaniu z materiałów oraz know-how, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

W przypadku wykorzystania wiedzy, narzędzi lub materiałów pochodzących od Taisji Laudy w wypowiedziach publicznych, wystąpieniach na konferencjach, warsztatach, w mediach społecznościowych lub ich upublicznienia w jakikolwiek inny sposób, uczestnik zobowiązuje się do jasnego i jednoznacznego wskazania Taisji Laudy jako źródła pochodzenia tych informacji.

Uczestnik zobowiązuje się do podawania rzetelnych i dokładnych informacji o swoim doświadczeniu, umiejętnościach i kwalifikacjach, a także do nieprzypisywania sobie autorstwa lub innowacji, które są własnością intelektualną Taisji Laudy.

Wszelkie materiały, zarówno pisemne, jak i multimedialne, udostępnione w ramach Programów, są własnością Taisji Laudy i objęte są prawem autorskim. Ich wykorzystanie do celów innych niż osobiste, wymaga pisemnej zgody Organizatora.

Naruszenie któregokolwiek z powyższych punktów skutkować będzie wszczęciem odpowiednich procedur prawnych, w szczególności przewidziaych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, w tym wystąpieniem na drogę sądową z roszczeniami odszkodowawczymi.

§10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby TLnC Global. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
Podane przez użytkowników dane osobowe są przetwarzane przez TLnC Global zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik może zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”.
W przypadku konsumentów, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy TLnC Global a użytkownikiem.
Z ważnych przyczyn TLnC Global zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Serwisu. Użytkownik zostanie poinformowany o ww. zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie, poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu w Serwisie. W celu uniknięcia wątpliwości zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do zamówień złożonych po opublikowaniu zmian w Serwisie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia [•] 2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

TLnC Global Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie (00-640),

przy ul. Mokotowskiej 1

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

Nasze dane kontaktowe: 

  • Nasza strona internettowa: www.TaisjaLaudy.org
  • Numer telefonu: +48 576 300 320
  • Adres e-mail: [email protected]